تعاریف انواع مختلف مشاغل چیست؟

کار یا شغل که خود همراه با ارتباطات انسانی، فرهنگ سازمانی و همچنین انتقال فرهنگ همراه است از خصوصیات مهم و فردی هر انسان است. جامعه شناسان معتقدند کار که از مهمترین ویژگی های انسان است موجبات تکامل انسان در چرخه طبیعت و اجتماعات را فراهم می سازد که این خود با بکارگیری نیروی تفکر و تعقل و اندیشه و بازوی انسان فراهم می آید. در طول تاریخ همواره کار انسانی دچار تغییر و تحولات عظیمی شده است اما در حالت کلی در زیر به برخی ویژگی های کار انسانی می پردازیم:
1. کار در حالت کلی مجموعه ای از فعالیت های انسانی است که در آن درجه هایی از اجبار به کار رفته باشد.
2. ویژگی ساختن در کار انسانی به کمک سر، پا، دست و بدن صورت می پذیرد.
3. تفکر تعقل و هوش و اندیشه در کار انسانی دخیل است.
4. با توجه به میزان هوش و استعداد و تخصص فردی در کار انسانی از ابزار آلات میکانیکی و ماشینی استفاده می شود.
5. انسان با استفاده از کار مواد را تغییر و همچنین با استفاده از قدرت استعداد و تفکر و اندیشه خو و اثرات ناشی از کار خود نیز تغییر می کند. از این راه امرار معاش می کند و با کسب درآمد مورد نیاز خود و خانواده خود بخشی از جامعه انسانی را با جایگاه مناسب برای خود به ثبت می رساند.